Nog nooit hebben ‘die jongens van Koning’ een geschil over verhuizen gehad.

Toch is het goed te weten dat Koning valt onder de werking van de de geschillencommissie van de Erkende Verhuizer.

U heeft een geschil met uw verhuizer. Samen komt u er niet uit. Omdat u uw verhuizing door een Erkende Verhuizer heeft laten uitvoeren kunt u de hulp inroepen van de Geschillencommissie Verhuizen. Hieronder wordt in grote lijnen beschreven hoe de Geschillencommissie Verhuizen werkt.

1. Een eenvoudige, goedkope en snelle procedure

De procedure bij de Geschillencommissie is :

Eenvoudig:
De gang van zaken bij de Geschillencommissie is zo dat u alles zelf kunt doen. Hulp van een advocaat of een andere rechtshulpverlener is dus niet nodig.

Goedkoop:
Het klachtengeld bedraagt:
€ 50 voor factuurbedragen tot € 500
€ 75 voor factuurbedragen van € 500 tot € 1.500
€ 100 voor factuurbedragen vanaf € 1.500

Andere kosten hoeft u niet te maken, met uitzondering van de kosten die direct verband houden met de procedure, zoals portokosten en reiskosten voor het bijwonen van de zitting. De ondernemer moet u het klachtengeld (deels) vergoeden indien u (deels) in het gelijk wordt gesteld. Schakelt u rechtshulp in, dan komen de kosten daarvan voor eigen rekening.

Snel:
De gemiddelde behandelingsduur bij de Geschillencommissie Verhuizen bedraagt op dit moment 4,9 maanden.

2. Wie zitten er in de Geschillencommissie?

De Geschillencommissie bestaat uit drie leden: een voorzitter aangezocht door de Stichting Geschillencommissies voor consumentenzaken (SGC), een lid voorgedragen door de Consumentenbond en een lid voorgedragen door de Stichting samenwerkende vakafdelingen verhuizen en meubeltransport (SAVAM). Hoewel de Consumentenbond en de SAVAM een lid van de Commissie voordragen, betekent dit niet dat zij tot taak hebben het belang van de consument respectievelijk de ondernemer te behartigen. Met andere woorden: alle leden zijn volstrekt onafhankelijk en onpartijdig.

3. Welke geschillen kunnen worden voorgelegd?

De Commissie kan in beginsel alle geschillen tussen consumenten en ondernemers over verhuizingen behandelen mits de ondernemer aangesloten is bij de SAVAM of bij de Geschillencommissie Verhuizen geregistreerd is. Voorts behandelt de Commissie ook geschillen die betrekking hebben op het opslaan van inboedels (de zogenaamde bewaarneming van verhuisgoederen).

Een verhuisondernemer die aangesloten is bij de SAVAM kunt u herkennen aan het logo bovenaan deze pagina. Zonodig kunt u de SAVAM (079-3636228) om informatie vragen.

De Commissie kan geen geschillen behandelen over verhuizingen en/of opslag van goederen uitgevoerd en/of gedaan ten behoeve van een door u uitgeoefend bedrijf. Ook als er sprake is van een ongeluk of ziekte kan de Commissie (dat onderdeel van) het geschil niet behandelen.

Evenmin kan de Commissie een geschil behandelen, indien aan de ondernemer surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat u aan de formele vereisten voor het aanhangig maken van het geschil heeft voldaan. Blijkt dit pas na het aanhangig maken, dan wordt de behandeling alsnog gestopt.

4. Altijd eerst zelf proberen, let daarbij op de termijnen

Als u het geschil aan de Commissie wilt voorleggen, moet u altijd – zo snel mogelijk – eerst zelf proberen met de ondernemer tot een oplossing te komen. In de leveringsvoorwaarden van de ondernemer staan de termijnen genoemd waarbinnen u de klacht bij hem moet melden. Helpt een eerste telefoontje niet, stuur hem dan een brief met uw klacht.

Wordt de klacht niet opgelost, dan moet u het geschil aan de Commissie voorleggen binnen 3 maanden nadat u daarover met de ondernemer contact heeft opgenomen.

Als u de genoemde termijn(en) heeft overschreden, kan de Commissie – wanneer de ondernemer daarom verzoekt – besluiten geen inhoudelijke uitspraak over uw klacht te doen. De Commissie zal op dat verzoek niet ingaan, als zij van mening is dat het niet naleven van de termijn(en) u niet te verwijten is.

In de gevallen dat de Commissie geen inhoudelijke uitspraak kan doen, ontvangt u het klachtengeld – minus een bedrag van € 25,- – terug. U kunt het geschil dan nog wel aan de gewone rechter voorleggen.

5. Hoe moet een geschil worden ingediend?

Als u een geschil aan de Commissie wilt voorleggen, moet u het vragenformulier dat u na het doorlopen van de checklist in beeld krijgt invullen en aan de Commissie toesturen. Op het vragenformulier geeft u niet alleen aan wat uw klachten zijn, maar ook wat uw voorstel is ter oplossing van het geschil. Tegelijk met het vragenformulier moet u ook de kopieën van de daarin gevraagde stukken toesturen. Denk aan de termijn van indiening !

6. En dan verder?

Na ontvangst van het vragenformulier wordt op het secretariaat van de Commissie gecontroleerd of de Commissie uw klacht inderdaad kan behandelen. Als dat het geval is, laat het secretariaat u weten op welke girorekening u het verschuldigde klachtengeld moet storten. Op datzelfde rekeningnummer moet u dan ook het bedrag storten dat u nog niet aan de ondernemer heeft betaald. De Commissie neemt dit bedrag in bewaring (in “depot”) en zal bij de uitspraak bepalen aan wie het toekomt. Uiteraard moet u het deel van de rekening waarover u geen geschil heeft, wel aan de ondernemer betalen.

Na ontvangst van uw storting(en) krijgt de ondernemer afschriften van uw vragenformulier en de andere stukken toegestuurd. Hij krijgt dan een maand de tijd om schriftelijk bij de Commissie te reageren. U krijgt vervolgens een kopie van de reactie van de ondernemer ter kennisname toegezonden.

Tegelijk met de toezending van het verweer van de ondernemer laat het secretariaat u weten of de Commissie het nodig vindt dat een deskundige naar de klacht kijkt.

Als dat het geval is, maakt de deskundige met u een afspraak. Mocht de ondernemer bij het onderzoek door de deskundige aanwezig willen zijn, dan moet u daar mee instemmen.

De deskundige beoordeelt de klacht en brengt een rapport uit aan de Geschillencommissie. U krijgt (evenals de ondernemer) een kopie van het rapport toegestuurd. U en de ondernemer kunnen desgewenst een reactie op het rapport geven.

7. De ondernemer wil alsnog overleggen

Het kan zijn dat de ondernemer na ontvangst van de stukken u toch nog een aanbod doet om een behandeling door de Geschillencommissie te voorkomen. U kunt dat aanbod accepteren en afzien van verdere behandeling van het geschil. Bedenk echter wel dat u het klachtengeld in dat geval niet terugkrijgt. U moet daar dan dus rekening mee houden bij het aanbod dat de ondernemer doet.

8. De zitting

U en de ondernemer ontvangen bericht wanneer het geschil door de Commissie zal worden behandeld. Met de zittingsdatum kan niet meer worden geschoven.

Bent u in een bepaalde periode verhinderd en wilt u wel graag op de zitting komen, dan is het verstandig tijdig uw verhinderdata te melden. Mogelijk kan daarmee dan bij het bepalen van de zittingsdatum rekening worden gehouden. Indien u voor de zitting verhinderd bent, kunt u overwegen iemand te machtigen om namens u op te treden.

De zittingen worden gehouden in Den Haag of Utrecht.

Wanneer u naar de zitting komt, heeft u de gelegenheid om uw klachten mondeling toe te lichten. Bovendien biedt het de Commissie de mogelijkheid tot het stellen van vragen en u tot het geven van nader commentaar. Dit kan verhelderend werken. Zowel u als de ondernemer zijn echter vrij om te komen of weg te blijven. Als u komt, is dat voor eigen rekening. De zitting duurt circa 30 minuten.

9. De uitspraak

Nadat de Commissie partijen gehoord heeft, beraadslaagt zij (buiten aanwezigheid van de partijen) over haar beslissing.

De Commissie kan iedere beslissing nemen, die zij redelijk en billijk acht ter beëindiging van het geschil.

Een andere mogelijkheid is, dat de Commissie partijen alsnog tot een schikking brengt. Dit kan uiteraard alleen als beide partijen hiermee instemmen.

Het komt voor dat de ondernemer u voor het indienen van de klacht een aanbod heeft gedaan, maar dat u dat aanbod niet redelijk vond en de zaak toch aan de Commissie heeft voorgelegd. Acht de Commissie dat aanbod wel redelijk, dan kan zij bepalen dat de ondernemer dat aanbod gestand moet doen. In dat geval hoeft de ondernemer als regel niet het klachtengeld aan u te vergoeden.

Circa één maand na de zitting wordt de uitspraak schriftelijk aan partijen medegedeeld.

10. Geen hoger beroep

Tegen een uitspraak van de Commissie is geen beroep mogelijk. Na de zitting is de discussie gesloten. Wel kan na toezending van de uitspraak een kennelijke reken- of schrijffout in de tekst nog worden hersteld. Het verzoek daartoe dient binnen 14 dagen na de toezending te worden gedaan.

Als u of de ondernemer de uitspraak onredelijk vindt, kan de uitspraak binnen twee maanden na verzending aan de gewone rechter worden voorgelegd door het dagvaarden van de wederpartij. De rechter zal de beslissing echter slechts marginaal toetsen. Dat wil zeggen: hij beperkt zich tot de vraag of de uitspraak indruist tegen wat redelijk en billijk is. Voor zo’n procedure is het doorgaans wel noodzakelijk dat u een advocaat inschakelt.

11. Als de ondernemer de uitspraak niet nakomt?

Een uitspraak van de Commissie is bindend. Beide partijen moeten zich eraan houden. In verreweg de meeste gevallen worden beslissingen van de Commissie zonder meer opgevolgd. Mocht echter een ondernemer, die aangesloten is bij de SAVAM, weigeren de uitspraak na te komen, zonder de uitspraak binnen twee maanden ter toetsing aan de rechter te hebben voorgelegd, dan kan voor de uitvoering van de beslissing een beroep worden gedaan op de nakomingsgarantieregeling van de SAVAM. Het bindend advies moet wel betrekking hebben op een geschil dat voortvloeit uit een transactie, gesloten in de periode dat de ondernemer lid is of was van de SAVAM.

De ondernemer die geen lid is van de SAVAM, maar zich wel voor de klachtenbehandeling bij de Commissie heeft laten registreren, heeft eveneens een bepaalde garantie afgegeven, waardoor de nakoming van het bindend advies gewaarborgd is.

Het secretariaat van de Geschillencommissie Verhuizen is bereikbaar op het volgende adres:

Postbus 90600
2509 LP Den Haag
Tel. 070-3105310

Vraag hier meer informatie aan.